JURIDISCH

Privacybeleid

1. Wie zijn wij?

1.1. Wij zijn Contento NV (handelsnaam "Willow"), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Coupure 88, B-9000 Gent, België ("Willow", "wij") en ingeschreven bij deKruispuntbank van Ondernemingen( KBO) onder ondernemingsnummer 0693.699.260.

1.2. Wij op Willow bieden social media marketing automation subscription services, zoals beschreven op onze Site (https://www.willow.co).

1.3. We waarderen jouw recht op privacy en doen er alles aan om jouw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR") en nationale uitvoeringswetgeving. In dit Privacybeleid leggen we uit welke persoonsgegevens we verzamelen van je, voor welke doeleinden we deze gegevens verwerken, op welke rechtsgrondslag we deze verwerking baseren, aan wie jouw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen, hoe lang we jouw gegevens bewaren, hoe we jouw gegevens beschermen en welke rechten je hebben met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. 

1.4. Alle begrippen die niet uitdrukkelijk worden gedefinieerd in dit Privacybeleid, hebben dezelfde betekenis als in onze Voorwaarden voor Diensten.

2. Van wie verzamelen we gegevens?

2.1. In het kader van onze activiteiten kunnen wij persoonsgegevens verzamelen van klanten, gebruikers van de Diensten, prospects, bezoekers van onze website ((https://www.willow.co)) , personen die hun visitekaartje of anderszins hun contactgegevens aan ons verstrekken, en personen die per e-mail of anderszins contact met ons opnemen.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

3.1. Door onze Site of onze Services te gebruiken, verzamelen en verwerken we jouw gegevens. Sommige aspecten van deze gegevens kunnen worden gekwalificeerd als persoonsgegevens. We verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • Persoonsgegevens die je zelf op de Site invoert
 • Persoonlijke gegevens ingevoerd door klanten en gebruikers van Willow
 • Persoonsgegevens verzameld door Willow wanneer de website: bijvoorbeeld door het gebruik van cookies. 

3.2. Willow kan de volgende persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de bepalingen van dit privacybeleid. 

 • Contactgegevens zoals naam, e-mail adres, ...
 • Technische informatie zoals IP-adres

3.3. Als je een account maakt of zich aanmeldt bij de Services met behulp van services van derden, zoals Google, ontvangen we jouw naam en e-mailadres zoals toegestaan door jouw profielinstellingen op de service van derden om je te verifiëren. De informatie die we ontvangen wanneer je ons verifiëren via een service van derden is afhankelijk van de instellingen, machtigingen en het privacybeleid van die service van derden. U dient altijd de privacy-instellingen en mededelingen in de relevante services van derden te controleren om te begrijpen welke gegevens aan ons kunnen worden bekendgemaakt of met onze Services kunnen worden gedeeld.

3.4. Als je jouw account van derden social media verbindt met jouw Willow account, kunnen we bepaalde informatie verzamelen die is opgeslagen in jouw social media account, zoals:

Facebook
Willow kan je toestaan een Facebook pagina of profiel te koppelen aan jouw Willow account, in welk geval we toegang zullen krijgen tot bepaalde informatie van Facebook met betrekking tot jouw account. In het bijzonder kunnen we profielafbeelding, weergavenaam, gebruikersnaam / pagina-ID of profiel-ID, toegangsmunten, verzonden berichten verzamelen. Dit omvat de content van jouw post en engagement gegevens (zoals click rates, likes, re-shares, impressies, evenals algemene engagement tellingen), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Willow om je de Service te bieden die je verwacht en zal niet worden gedeeld met derden.

Twitter
Willow kan je toestaan een Twitter profiel te koppelen aan jouw Willow account, in welk geval we toegang zullen krijgen tot bepaalde informatie van Twitter met betrekking tot jouw account. In het bijzonder kunnen we profielafbeelding, weergavenaam, gebruikersnaam / profiel-ID, toegangstokens en verzonden berichten verzamelen. Dit omvat de content van jouw post en engagement gegevens (zoals click rates, likes, retweets, re-shares, impressies, evenals algemene engagement tellingen), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Willow om je de Service te bieden die je verwacht en zal niet worden gedeeld met derden.

Instagram
Willow kan je toestaan een Instagram-profiel te koppelen aan jouw Willow account, in welk geval wij toegang zullen krijgen tot bepaalde informatie van Instagram met betrekking tot jouw account. In het bijzonder kunnen we profielafbeelding, weergavenaam, gebruikersnaam / profiel-ID, toegangstokens en verzonden berichten verzamelen. Dit omvat de content van jouw post- en engagementgegevens (zoals klikratio's, likes, re-shares, impressies, evenals algemene engagementtellingen), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Willow om je de Service te bieden die je verwacht en zal niet worden gedeeld met derden.

LinkedIn
Willow kan je toestaan een LinkedIn-profiel te koppelen aan jouw Willow account, in welk geval wij toegang zullen krijgen tot bepaalde informatie van LinkedIn met betrekking tot jouw account. In het bijzonder
kunnen we profielafbeelding, weergavenaam, gebruikersnaam / profiel-ID, toegangsmunten en verzonden berichten verzamelen. Dit omvat de content van jouw post- en engagementgegevens (zoals klikratio's, likes, re-shares, impressies en algemene engagementtellingen), voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Deze gegevens worden alleen gebruikt door Willow om je de Service te bieden die je verwacht en zal niet worden gedeeld met derden.

4. Voor welke doeleinden verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij kunnen de voornoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken 

 • in staat te stellen Willow om haar Diensten te verlenen;
 • Toegang tot rekeningen van derden;
 • Interactie met live chat-platforms en platformdiensten en -hosting

5. Met wie delen we jouw persoonlijke gegevens?

5.1. Wij kunnen jouw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende partijen:

 • Derden die diensten aan ons verlenen of die in onze naam namens ons diensten verlenen, zoals IT-dienstverleners, PR-dienstverleners, consultants,...;
 • Overheidsinstanties zoals politie en gerechtelijke autoriteiten;
 • Werknemers, vertegenwoordigers, aandeelhouders, (onder)aannemers, gelieerde ondernemingen, externe adviseurs of consultants van Willow.

5.2. Bij de overdracht van persoonsgegevens aan derden zorgen we er altijd voor dat we passende technische en organisatorische beschermingsmaatregelen treffen. Waar nodig zullen we bijvoorbeeld een overdrachtsovereenkomst of een verwerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen op het gebruik van jouw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van jouw persoonsgegevens worden vastgelegd.

5.3. Uw persoonlijke gegevens worden niet uitgeleend of verkocht aan derden voor marketingdoeleinden zonder jouw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

5.4. Voor zover jouw gegevens in het kader van dit artikel worden doorgegeven aan landen buiten de Europese Unie die geen passend beschermingsniveau bieden voor jouw gegevens, Willow zullen we ervoor zorgen dat de bedrijven waaraan jouw gegevens worden doorgegeven wel een passend beschermingsniveau bieden. We hebben met hen met name Standaard Contractuele Clausules (SKC) afgesloten. Willow garandeert altijd per geval te controleren of er een passend beschermingsniveau is voor doorgifte naar derde landen.

6. Hoe lang bewaren we jouw persoonlijke gegevens?

6.1. We bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld en verwerkt (zoals hierboven beschreven).

6.2. Ten behoeve van de dienstverlening aan onze klanten bewaren wij de gegevens zo lang als nodig is om de hierboven uiteengezette doeleinden te verwezenlijken, tenzij een langere bewaartermijn (i) noodzakelijk is om onze aansprakelijkheid te dekken of (ii) wettelijk vereist of toegestaan is.

6.3. Alle persoonsgegevens die louter voor wetenschappelijk of statistisch onderzoek zijn bestemd, mogen gedurende langere perioden worden bewaard.

6.4. Met betrekking tot de gegevens van bezoekers van onze website verwijzen wij naar ons Cookiebeleid

7. Hoe beveiligen we jouw persoonlijke gegevens?

7.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om een beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de specifieke risico's die wij hebben vastgesteld.

7.2. Zo beschermen we jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk tegen vernietiging, verlies, wijziging of onbevoegde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens. Meer informatie over onze beveiligingsmaatregelen is op verzoek verkrijgbaar. 

8. Welke rechten heeft je als betrokkene?

8.1. Toestemming te allen tijde intrekken jouw : je heeft het recht om toestemming in te trekken wanneer zij eerder toestemming hebben gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

8.2. Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens: je heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens als de verwerking wordt uitgevoerd op de rechtsgrondslag van een gerechtvaardigd belang, waaronder profilering. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Dit recht is absoluut - we zullen het altijd naleven.

8.3. Recht op toegang: U hebt het recht om van ons een bevestiging te krijgen of wij al dan niet jouw persoonsgegevens verwerken, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en hoe en waarom ze worden verwerkt, evenals om een kopie van die gegevens te ontvangen.

8.4. Recht op rectificatie: U hebt het recht om een correctie van jouw persoonsgegevens te verkrijgen of om te verzoeken dat wij jouw persoonsgegevens aanvullen als je merkt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over je verwerken.

8.5. Recht op wissing: U hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen gegevens te laten wissen.

8.6. Recht op beperking: Je hebt het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens in bepaalde specifieke gevallen te laten beperken.

8.7. Recht op gegevensoverdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die je ons heeft verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

8.8. U kunt de bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar hello@willow.coof in het geval van het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing ook via de opt-out-link in onze marketingmails. De uitoefening van deze rechten is in principe kosteloos. Alleen in geval van onredelijke of herhaalde verzoeken kunnen we een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen. We proberen jouw verzoeken of vragen altijd zo snel mogelijk te beantwoorden. Het is mogelijk dat we je eerst om een identiteitsbewijs vragen om de identiteit van jouw te controleren. Voor meer informatie en advies over bovenstaande rechten kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Naast bovenstaande rechten heeft je ook het recht om op elk gewenst moment een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in verband met de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. U kunt contact opnemen met de autoriteit op contact@apd-gba.be of per post op het volgende adres:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel

9. Wijzigingen in het privacybeleid

9.1. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aan het beleid bekendmaken, zullen wij de datum "laatst bijgewerkt" onderaan het document wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze Site. 

10. Contact

10.1. Van tijd tot tijd kan het nodig zijn om dit Privacybeleid te wijzigen. Wanneer wij wijzigingen aan het beleid bekendmaken, zullen wij de datum "laatst bijgewerkt" onderaan het document wijzigen. De meest recente versie van dit Privacybeleid zal te allen tijde beschikbaar zijn op onze Site.