JURIDISCH

Algemene voorwaarden

1. Inleiding

1.1. Welkom op de Willow website, www.willow.co (de "Site"). Deze algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van kracht tussen Contento NV (commerciële naam "Willow"), een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Coupure 88, B-9000 Gent, België ("Willow", "wij") en ingeschreven bij deKruispuntbank van Ondernemingen ( KBO) onder ondernemingsnummer 0693.699.260 ("Willow", "ons", "wij" of "onze") en een klant ("je" of "jouw") die toegang heeft tot de Site of gebruik maakt van onze social media marketingautomatiseringsabonnementsdiensten geleverd door Willow je, zoals beschreven op onze Site ("Services"). Deze Voorwaarden beschrijven onze relatie met je, zoals aangevuld door ons Privacybeleid en Cookiebeleid. Door de Site of de Services te gebruiken, gaat je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.

1.2. Uw gebruik van de Site op welke manier dan ook betekent jouw kennis van, en jouw instemming gebonden te zijn door, de meest recente versie van de Voorwaarden en ons Privacybeleid zoals gepubliceerd op de Site. Het is uitsluitend jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jouw gebruik van websites van derden of content in overeenstemming is met alle vereisten van derden.

1.3. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij zullen je via e-mail of berichtgeving op de Site op de hoogte brengen van een dergelijke wijziging en zullen de datum van de laatste wijziging noteren. Als je de Site of de Services gebruikt nadat deze updates zijn geplaatst, wordt je geacht deze wijzigingen te accepteren en ermee in te stemmen hieraan gebonden te zijn. Deze Voorwaarden blijven van toepassing totdat ze worden beëindigd door je of door ons, zoals eerder beschreven in deze Voorwaarden.

1.4. Voor toegang tot delen van de Site kan het nodig zijn dat je instemt met aanvullende voorwaarden ("Specifieke voorwaarden") die, samen met deze Voorwaarden, van toepassing zijn op jouw gebruik van de betreffende Site-gedeelten. Alle relevante Specifieke voorwaarden zullen worden verstrekt aan je voordat je voor het eerst toegang wordt verleend. Uw voortdurende toegang tot jouw houdt in dat u de relevante Specifieke voorwaarden blijft accepteren.

2. Eigendom en beperkte licentie

2.1. Onder voorbehoud van tijdige betaling van de Servicevergoedingen, Willow verleent je een niet-exclusief recht om de Site en onze Diensten te gebruiken, onder voorbehoud van de beperkingen die in deze Voorwaarden worden uiteengezet en eventuele andere beperkingen die schriftelijk door ons worden meegedeeld. Niets in deze Voorwaarden verbiedt Willow om onze Services aan anderen te leveren, met inbegrip van jouw concurrenten.

2.2. Behoudens de beperkte rechten die hieronder uitdrukkelijk worden verleend, behouden wij ons alle rechten, aanspraken en belangen voor in en op de Site en onze Services, inclusief alle bijbehorende intellectuele eigendomsrechten. Geen rechten worden verleend aan je hieronder anders dan zoals uitdrukkelijk hierin uiteengezet. U stemt ermee in om geen enkel deel van de Diensten, het gebruik van de Diensten of de toegang tot de Diensten te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. U mag geen enkel deel van de visuele ontwerpelementen dupliceren, kopiëren of hergebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming 

2.3. De Aanbieder garandeert geen oplostijden. De Aanbieder zal zijn uiterste best doen om eventuele problemen op te lossen, afhankelijk van de naleving van de Overeenkomst door de Klant.

3. Registratie van de gebruiker

3.1. Om volledige toegang tot de Site en onze Services te verkrijgen, moet je een registratie voltooien. U wordt gevraagd om (a) bepaalde registratiegegevens of andere informatie te verstrekken; (b) een account aan te maken die specifiek is voor je ("Account") door de Service te kiezen die door ons wordt geleverd onder de voorwaarden en prijzen die worden uiteengezet op willow.co/prijzen; en (c) vooraf een vergoeding te betalen. Door u aan te melden voor jouw Account, gaat je akkoord met het betalen van de aangewezen vergoedingen voor de Service je geselecteerd ("Servicevergoedingen"). Afhankelijk van de persoonlijke overeenkomst tussen je en Willowkunnen de prijzen variëren. 

3.2. Om een jouw Account aan te maken, in te loggen op de Site en/of deel te nemen aan Services die door de Site worden aangeboden, moet je zich kwalificeren en akkoord gaan met de voorwaarden die hieronder worden beschreven. Als u zich niet kwalificeert en niet voortdurend voldoet aan een van de volgende voorwaarden, vormt dit een schending van deze Voorwaarden en kan dit resulteren in de beëindiging van jouw Account en toestemming om de Site en de Services te gebruiken. Specifiek gaat je ermee akkoord dat:

3.3. U bent ofwel (a) meerderjarig of (b) je minderjarig ouder dan dertien (13) jaar en hebt toestemming van jouw ouders (of jouw wettelijke voogd) voor toegang tot de Site onder de wetten van alle rechtsgebieden die van toepassing zijn op je. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor (maar zijn niet verplicht) om op elk moment een bewijs van jouw leeftijd te vragen;

3.4. U erkent dat, bij het opzetten van jouw Account en het gebruik van onze Services, je ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie heeft verstrekt over je of jouw klanten. Raadpleeg ons Privacybeleid voor het onderwerp van de verzamelde informatie en de bewaartermijn van deze informatie;

3.5. Alle informatie die je in het jouw registratieformulier aan ons verstrekt ten behoeve van het aanmaken van jouw Account is juist en correct en je zal ons onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in dergelijke informatie;

3.6. Alle informatie die je aan ons verstrekt over jouw klanten is verstrekt met toestemming van jouw klanten. U zult de informatievelden alleen gebruiken om informatie door te geven die nodig is om de gevraagde Services uit te voeren en u zult geen aanvullende persoonlijk identificeerbare informatie over je of jouw klanten aan ons verstrekken. Het is een schending van deze Voorwaarden voor je om persoonlijk identificeerbare informatie aan ons te verstrekken die niet nodig is om de gevraagde Services uit te voeren;

3.7. Uw Account is uitsluitend voor jouw gebruik en mag niet door derden worden gebruikt. U zult geen derde partij toestaan gebruik te maken van jouw Account, wachtwoord, login of gebruikers-ID om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Site, om Services te regelen, te betreden en/of eraan deel te nemen, of voor andere doeleinden. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor toegang door derden tot jouw Account. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van onbevoegd gebruik van jouw wachtwoord en identificatie en/of inbreuk. U aanvaardt verantwoordelijkheid voor alle activiteiten die plaatsvinden onder jouw Account, gebruikers-ID of wachtwoord en al dergelijk gebruik wordt geacht te zijn geautoriseerd door je;

3.8. U hebt geverifieerd en vastgesteld dat jouw gebruik van de Site en de Services niet in strijd is met enige wet- of regelgeving in enig rechtsgebied dat van toepassing is op je. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van jouw om ervoor te zorgen dat dit het geval is;

3.9. U zult de Site of de Services niet gebruiken voor frauduleuze of anderszins illegale doeleinden;

3.10. Je begrijpt dat we jouw internettoegangslocatie kunnen detecteren, zonder hiertoe een verplichting te creëren, en technieken kunnen gebruiken die bedoeld zijn om toegang te blokkeren of te beperken vanuit een jurisdictie waarin deelname aan de Site of Services illegaal of beperkt is;

3.11. U zult jouw identiteit op geen enkele manier maskeren, met inbegrip van maar niet beperkt tot IP-afscherming of toegang tot de Site via een proxyserver; en

3.12. U zult ervoor zorgen dat al het gebruik van jouw Account volledig in overeenstemming is met deze Voorwaarden. We kunnen jouw toegang tot de Site en de Services opschorten of beëindigen zonder kennisgeving aan je in het geval je de Site of de Services gedurende een langere periode niet gebruikt.

4. Uw rekening

4.1. Uw account moet geregistreerd zijn onder jouw huidige volledige wettelijke naam, jouw e-mailadres en jouw huidig zakelijk adres. Het is jouw verantwoordelijkheid om jouw e-mailadres actueel te houden. Als je het e-mailadres jouw moet bijwerken, neemt u contact op met hello@willow.co.

4.2. Om toegang te krijgen tot de volledige functies van de Site, moet je een geldig Account hebben en voldoen aan alle voorwaarden die in deze Voorwaarden worden beschreven. 

5. Verificatie van rekeninginformatie

5.1. We behouden ons het recht voor (maar nemen niet de verplichting op ons) om op elk gewenst moment een controle uit te voeren om jouw Accountinformatie te valideren en/of om ervoor te zorgen dat jouw deelname aan de Site en gebruik van de Services niet in strijd is met deze Voorwaarden en/of toepasselijke wetgeving. U machtigt ons en onze vertegenwoordigers om alle inlichtingen in te winnen bij je en voor ons om derden te gebruiken en bekend te maken die wij nodig achten om deze informatie te valideren. Om de voornoemde validatie te vergemakkelijken, gaat je ermee akkoord om voldoende informatie of documentatie te verstrekken waar wij, naar eigen goeddunken, om kunnen verzoeken. Als je dergelijke informatie niet binnen dertig (30) dagen na ons verzoek verstrekt, als jouw antwoorden onvolledig of anderszins onvoldoende zijn, of als we de informatie die van toepassing is op jouw Account niet kunnen verifiëren, kan jouw Account worden beëindigd.

6. Betalingen

6.1. Betaling aan ons voor servicekosten voor jouw Account moet worden gedaan met behulp van betaalmiddelen die wij van tijd tot tijd kunnen goedkeuren. Op dit moment vereisen we dat betalingen worden gedaan via een grote creditcard (d.w.z. AMEX & MasterCard) of via SEPA-incasso. Betalingen moeten worden gedaan vanaf een betalingsbron waarop je de genoemde rekeninghouder is. Betalingen worden om geen enkele reden terugbetaald.

6.2. Elke maand of elk jaar ("Factureringsdatum") worden vooraf kosten in rekening gebracht voor geleverde Services. Als we het volledige bedrag van jouw Servicevergoedingen niet binnen vijftien (15) dagen na de Factureringsdatum ontvangen, kan een toeslag voor te late betaling van anderhalf procent (1,5%) per maand worden toegevoegd aan jouw en onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar worden. U gaat ermee akkoord ons alle redelijke advocaatkosten en kosten te betalen die wij maken om achterstallige bedragen te innen. Uw account wordt zonder verdere kennisgeving gedeactiveerd als de betaling achterstallig is, ongeacht het bedrag. Als je niet binnen dertig (30) dagen het openstaande saldo betaalt of anderszins contact met ons opneemt over het reactiveren van jouw Account, kunnen we jouw Account opschorten of beëindigen. Wij kunnen onze kostenstructuur te allen tijde wijzigen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) dagen.

6.3. U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies veroorzaakt door onbevoegd gebruik van jouw creditcard of enige andere betaalmethode door een derde partij in verband met de Site of de Services. U doet afstand van jouw het recht om een betaling die is gedaan op jouw Account te betwisten en je zal alle kosten dragen.

6.4. Elke poging tot fraude door het gebruik van creditcards of andere betalingsmethoden in verband met de Site of de Services, of elk verzuim van je om kosten of betalingsverzoeken te honoreren, zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van het jouw Account en kan resulteren in civielrechtelijke vorderingen en/of strafrechtelijke vervolging tegen je. 

6.5. In het geval van vermoede of frauduleuze betaling, inclusief het gebruik van gestolen referenties, door wie dan ook, of enige andere frauduleuze activiteit, behouden wij ons het recht voor om jouw Account te blokkeren. Wij hebben het recht om alle relevante autoriteiten of entiteiten (inclusief kredietreferentiebureaus) op de hoogte te stellen van betalingsfraude of andere onwettige activiteiten en kunnen incassodiensten inzetten om betalingen terug te vorderen.

7. Verwerking van rekeninginformatie

7.1. Wij kunnen gebruik maken van elektronische betalingsverwerkers en/of financiële instellingen van derden ("ESP's") om financiële transacties te verwerken. U erkent dat elke ESP zijn eigen gebruiksvoorwaarden heeft en dat wij niet verantwoordelijk zijn voor deze voorwaarden. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de voorwaarden van de ESP met betrekking tot de Site of de Diensten, hebben deze Voorwaarden voorrang.

8. Vernieuwingen

8.1. Onze diensten worden van maand tot maand geleverd. Om een ononderbroken service te kunnen bieden, verlengen we automatisch alle betaalde abonnementen na afloop ("Verlengingsdatum"). Door gebruik te maken van de Site of de Services, je erkent u dat jouw Account zal worden onderworpen aan de hierboven beschreven automatische verlengingen. In alle gevallen geldt dat als je niet wil dat het jouw Account automatisch wordt verlengd, u de aanwijzingen volgt die worden uiteengezet in het gedeelte "Beëindiging of annulering van accounts en restituties" van deze Voorwaarden.

9. Beëindiging of annulering van rekeningen en terugbetalingen

9.1. We kunnen deze Voorwaarden beëindigen, de toegang tot de Site en/of Services geheel of gedeeltelijk beëindigen jouw , of de toegang van een gebruiker tot de Site en/of Services geheel of gedeeltelijk opschorten, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan je, als we van mening zijn, naar ons eigen oordeel, dat je of een met je verbonden gebruiker een voorwaarde van deze Voorwaarden heeft geschonden of kan schenden, als we van mening zijn dat dit wettelijk vereist is, of anderszins. We kunnen alle Accountgegevens of andere materialen met betrekking tot jouw gebruik van de Site en/of onze Services op onze servers of anderszins in ons bezit verwijderen. U erkent dat wij niet aansprakelijk zijn jegens je of een derde partij voor de beëindiging van jouw toegang tot de site en/of onze services.

9.2. Wij behouden ons het recht voor om het jouw Account te beëindigen wegens wanbetaling als je niet binnen dertig (30) dagen na de deactivering van het jouw Account het saldo van het jouw Account op orde heeft gebracht of contact met ons heeft opgenomen over heractivering. Als wij het jouw Account beëindigen, kunnen alle jouw Accountgegevens worden verwijderd. Er worden kosten in rekening gebracht voor het gebruik van Services tot de datum waarop je jouw Account opzegt. 

9.3. U kunt deze Voorwaarden en jouw Account beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste vijfendertig (35) dagen voorafgaand aan de Verlengingsdatum van jouw toepasselijke contract/abonnement.

10. Aanwijzingen voor het opzeggen van een rekening

10.1. Stuur een e-mail naar hello@willow.co met het verzoek om het jouw account op te zeggen in overeenstemming met artikel 9 van deze Voorwaarden. We kunnen vereisen dat er een opzegformulier wordt ingevuld. U gaat ermee akkoord een eventueel openstaand saldo volledig te betalen binnen dertig (30) dagen na annulering of beëindiging van de Services. Bij beëindiging van jouw Account om welke reden dan ook, zullen we alle persoonlijke informatie met betrekking tot jouw Account retourneren of verwijderen op jouw verzoek en keuze.

11. Handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken

11.1. Tenzij anders aangegeven, zijn alle logo's, namen, verpakkingsontwerpen en merken op de site handelsmerken of dienstmerken die eigendom zijn van of onder licentie gebruikt worden door ons of onze zakelijke partners. Het gebruik of misbruik van een van deze merken of andere informatie is strikt verboden. 

12. Ingediende informatie

12.1. Behalve voor Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in ons Privacybeleid) geldt dat als je ons Feedback stuurt, met inbegrip van gegevens, variabelen, opmerkingen, suggesties, ideeën, notities, tekeningen, afbeeldingen, concepten of andere informatie ("Feedback"), je deze Feedback, en alle jouw rechten daarop, gratis aan ons geeft en dat deze Feedback als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten zal worden behandeld en door ons voor elk doel kan worden gebruikt, zonder jouw toestemming of enige vergoeding aan je of iemand anders. Dit geldt ongeacht of je dergelijke Reacties aan ons doorgeeft per e-mail, via een formulier op de Site, op een bulletinboard of op een andere manier.

12.3. We kunnen van tijd tot tijd berichten op de Site je controleren, beoordelen en naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen, maar we zijn niet verplicht dit te doen. U stemt ermee in geen materiaal in te dienen of te verzenden dat onwettig, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen, pornografisch of godslasterlijk is, of op enige andere wijze in strijd is met een wet, voorschrift of regel, of met deze Voorwaarden. U bent als enige verantwoordelijk voor het materiaal je dat u indient op de Site. U stemt er verder mee in geen materiaal te uploaden, e-mailen, posten of verzenden naar, of distribueren of anderszins publiceren via de Site dat de normale werking van de Site of de Services verstoort, met inbegrip van het posten of anderszins verzenden van materiaal dat geen verband houdt met het onderwerp in kwestie of dat op andere wijze een andere gebruiker beperkt of verhindert de Site of de Services te gebruiken. Door jouw gebruik te maken van de site en/of de services kan je bepaalde beperkte informatie over je en jouw websitegebruik indienen en/of kunnen wij deze verzamelen in overeenstemming met ons privacybeleid. We gebruiken dergelijke informatie voor de doeleinden die zijn vastgelegd in de voorwaarden van ons Privacybeleid, we zijn niet verplicht een dergelijke inzending vertrouwelijk te behandelen en we kunnen elke inzending gebruiken (inclusief, maar niet beperkt tot, voor producten of reclame) zonder enige aansprakelijkheid voor royalty's of enige andere vergoeding van welke aard dan ook, en zullen als gevolg daarvan geen enkele aansprakelijkheid oplopen.

13. Garantie; afwijzing & beperking van aansprakelijkheid

13.1. U garandeert dat je zich houdt aan de richtlijnen van social media platforms en deze respecteert. Als zij enige schade veroorzaken aan je, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

13.2. U begrijpt dat wij niet kunnen garanderen dat bestanden die beschikbaar zijn voor downloaden van internet vrij zijn van virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere code die vervuilende of destructieve eigenschappen kan hebben. U bent verantwoordelijk voor het implementeren van voldoende procedures en controlepunten om te voldoen aan jouw specifieke vereisten voor nauwkeurigheid van gegevensinvoer en -uitvoer, en voor het onderhouden van een middel buiten de Site en de Services voor de reconstructie van eventueel verloren gegane gegevens. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of risico voor jouw gebruik van het internet. 

13.3. Onze diensten en alle materialen op de Site worden geleverd "AS IS" en zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Willow geeft geen verklaringen of garanties over de nauwkeurigheid, volledigheid, of geschiktheid van enig materiaal op de Site, of op enige website of websites "gelinkt" aan de Site. Willow geeft geen garantie dat de Site en onze Services beschikbaar, ononderbroken, foutloos, of vrij van virussen of andere schadelijke componenten zullen zijn.

13.4. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zullen onder geen enkele omstandigheid Willow of haar gelieerde ondernemingen, contractanten of hun respectieve werknemers onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens je voor indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade, met inbegrip van maar niet beperkt tot schadevergoeding voor winstderving, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade) (ongeacht of deze is gebaseerd op principes van contract, garantie, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, schending van een wettelijke plicht, het falen van een beperkt rechtsmiddel om zijn essentiële doel te bereiken, of anderszins) voortvloeiend uit of in verband met jouw gebruik van de Site of onze Services of jouw onvermogen om de Site, onze Services, site content, of enige producten of services, of enige tekortkoming in de nakoming, fout, weglating, onderbreking, effect, vertraging in de werking of verzending, computervirus, storingen in het lijnsysteem, verlies van gegevens, of verlies van gebruik met betrekking tot de Site, onze Services, of een website beheerd door een derde partij.

14. Schadeloosstelling

14.1. U gaat ermee akkoord om het volgende te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen Willow, haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, licentiegevers, content providers, serviceproviders, werknemers, agenten, functionarissen, directeuren en aannemers (de "Gevrijwaarde Partijen") te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen alle aansprakelijkheid, verlies of schade, kosten of uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot gerechtskosten, advocatenhonoraria en alle prijzen of schade veroorzaakt door, in verband met of als gevolg van: (a) jouw gebruik van onze Services; (b) de Site; (c) claims door jouw klanten of payment gateway service provider; of (d) de Services aangeboden via de Site. 

15. Websites van derden

15.1. Wij kunnen links en verwijzingen aanbieden naar internetsites die worden onderhouden door anderen die onafhankelijk zijn van Willow ("Sites van derden"). Wij hebben niet alle sites van derden die gekoppeld zijn aan de Site gecontroleerd en zijn niet verantwoordelijk voor de content van of producten of diensten die worden aangeboden op dergelijke sites van derden. Willow Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie op dergelijke websites. Toegang tot een andere website vanaf de Site is op jouw eigen risico.

15.2. Van tijd tot tijd, Willow promoties, advertenties en/of aanbiedingen van derden ("Promoties van derden") weergeven of anderszins beschikbaar stellen. U begrijpt en gaat ermee akkoord om Willow te vrijwaren en gaat ermee akkoord dat Willow geen enkele aansprakelijkheid heeft voor dergelijke promoties van derden. Indien je deelneemt aan, klikt op of anderszins een link legt naar dergelijke Promoties van Derden je doet u dit uitsluitend op jouw eigen risico. Uw enige verhaal in verband met dergelijke Promoties van Derden ligt bij de derde partij.

16. Diverse termen

16.1. Indien wij nalaten een recht strikt af te dwingen tegen je , betekent dit niet dat wij daarvan afzien. 16.2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt een dergelijke bepaling geacht te zijn gewijzigd om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving en blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden volledig van kracht voor zover wettelijk toegestaan. Uw gebruik van de Site en onze Services is onderworpen aan ons Privacybeleid. Deze Voorwaarden en het Privacybeleid vertegenwoordigen de volledige afspraak en overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangen alle voorgaande of gelijktijdige mondelinge of schriftelijke communicatie met betrekking tot het onderwerp. Onze relatie is die van onafhankelijke contractanten, en geen agentschap, partnerschap, joint venture of werknemer-werkgever relatie is bedoeld of gecreëerd tussen ons door deze Voorwaarden. Geen van de partijen heeft de bevoegdheid om de andere partij te verplichten of te binden.

16.2. Deze Voorwaarden zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht, zonder rekening te houden met enig conflictenrecht. De bevoegde rechtbanken van Gent (sectie Gent) zullen exclusief bevoegd zijn voor elk geschil of betwisting voortvloeiend uit of met betrekking tot deze Voorwaarden of het voorwerp ervan.